01/2112-333

Napredno pretraživanje

select
select

Opći uvjeti poslovanja

UVODNE NAPOMENE

Potpisom ugovora o putovanju odnosno uplatom aranžmana potvrđujete suglasnost sa Općim uvjetima putovanja Alga turizam d.o.o. i da Vam je prilikom sklapanja ugovora / uplate aranžmana ponuđeno putno osiguranje, te da ste suglasni da Alga turizam d.o.o. prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke u svrhu organiziranja, planiranja i realizacije putovanja. Osobni podaci će se koristiti samo u prethodno navedene svrhe i čuvat će se sukladno zakonskim i regulatornim propisima do završetka realizacije ugovorene usluge, a najkasnije dvije godine od završetka putovanja. Suglasnost za prikupljanje i obradu osobnih podataka u prethodno navedene svrhe možete u bilo kojem trenutku opozvati pismenom obavijesti Alga turizam d.o.o.
Ovo izdanje uvjeta isključuje sva ranija izdanja. 

 

Opći uvjeti i uputstva

 


1. OPĆE ODREDBE

Organizator putovanja je turistička agencija ALGA TURIZAM d.o.o., Zagreb, u daljnjem tekstu Organizator, koji jamči provedbu programa putovanja i odgovoran je za pravilno izvršenje svih usluga putovanja obuhvaćenih ugovorom o putovanju u skladu sa Zakonom o pružanju usluga u turizmu. Sadržaj aranžmana organizator će ostvariti u potpunosti i na opisani način, osim u slučaju izuzetnih okolnosti (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti i sl.). Turistička agencija Alga Turizam posvećuje veliku pozornost prezentaciji programa na promidžbenim materijalima (web stranica, letci, katalozi i slično), ali su moguće nepravilnosti i greške koje će Organizator nastojati ispraviti u što skorijem roku. Organizator ne odgovara za eventualne pogreške u tisku, na web stranici, niti za naknadne promjene u novim izdanjima promidžbenih materijala i programa na koje je skrenuta pažnja Putniku, a prije zaključenja Ugovora, pa se u tom smislu smatraju mjerodavnima podaci navedeni u Ugovoru, a ne u promidžbenom materijalu. Uz opće uvjete putovanja, putniku se šalje i obrazac sa standardnim informacijama za ugovor o putovanju u paket – aranžmanu te najvažnija prava u skladu sa Zakonom o pružanju usluga u turizmu. Detaljnije, šalje se dokumentacija:

a) Obrazac sa standardnim informacijama za ugovor o putovanju u paket-aranžmanu kada je organizator putovanja turistička agencija Alga Turizam kada je ponuđena kombinacija usluga putovanja paket-aranžman u smislu Zakona o pružanju usluga u turizmu: Putnik ima sva prava koja proizlaze iz odredbi Zakona o pružanju usluga u turizmu koje se odnose na paket aranžman. Turistička agencija Alga Turizam u cijelosti je odgovorna za pravilno izvršenje paket-aranžmana kao cjeline. Organizator ima zakonom propisanu osiguranu jamčevinu za naknadu putnikovih plaćanja i, ako je prijevoz uključen u paket-aranžman, osiguravanje repatrijacije putnika u slučaju da postane nesolventna.

b) Obrazac sa standardnim informacijama za ugovor o putovanju u paket-aranžmanu kada je organizator putovanja druga putnička agencija kada je ponuđena kombinacija usluga putovanja paket-aranžman u smislu Zakona o pružanju usluga u turizmu: Putnik ima sva prava koja proizlaze iz odredbi Zakona o pružanju usluga u turizmu koje se odnose na paket aranžman. Turistička agencija koje je organizator putovanja u cijelosti je odgovorna za pravilno izvršenje paket aranžmana kao cjeline. Turistička agencija koja je organizator putovanja ima zakonom propisanu osiguranu jamčevinu za naknadu putnikovih plaćanja i, ako je prijevoz uključen u paket-aranžman, osiguravanje repatrijacije putnika u slučaju da postane nesolventna.

c) Najvažnija prava u skladu sa Zakonom o pružanju usluga u turizmu.

Organizator je dužan pružiti pomoć putniku ako se putnik nađe u poteškoćama u skladu s člankom 49. Zakona o pružanju usluga u turizmu.

2. PRIJAVE I UPLATE

Na temelju primljene prijave Organizator će Ugovaratelju ponuditi Ugovor koji se smatra obvezujućim nakon što su ga potpisale ugovorne stranke ili na drugi način jasno potvrdile svoju suglasnost (Internet, fax, elektronska pošta, stavljanje na raspolaganje broja kreditne kartice, uplata na žiro račun organizatora, uplata u poslovnici), a proizvodi pravne učinke kad agencija do ugovorenog roka primi odgovarajuću uplatu. Prilikom prijave putnik uplaćuje najmanje 30% vrijednosti aranžmana, a preostalih 70% iznosa treba uplatiti najkasnije 15 dana prije polaska na put, osim u slučajevima kad su za pojedina Putovanja istaknuti posebni uvjeti plaćanja ili kada je rok do početka Putovanja kraći od 15 dana. U slučaju, da preostali dio cijene aranžmana putnik ili ovlaštena agencija u kojoj je putnik napravio rezervaciju ne plati u predviđeno roku, smatra se da je otkazao putovanje i tada se upotrebljavaju odredbe o putnikovom otkazu aranžmana iz ovih općih uvjeta i uputa za turističke aranžmane. Pravovremeno i u ukupnom iznosu plaćeno putovanje jamči, po uvjetima, određenim u ovim općim uvjetima i uputama za turističke aranžmane, odnosno po uvjetima određenim u posebnim uvjetima poslovanja ili programa, sudjelovanje odnosno slobodno mjesto na pojedinačnom turističkom aranžmanu ili putovanju. Putnik je prilikom polaska dužan pokazati dokument o plaćenom aranžmanu (ugovor/voucher ili/i potvrdu o uplati); u suprotnom je moguće da odgovorna osoba na putovanju putnika ne primi na putovanje, odnosno aranžman. Putnik može plaćati gotovinom ili drugim predviđenim sredstvom plaćanja u skladu s uvjetima bezgotovinskog poslovanja financijskih institucija kod izvršenog bezgotovinskog plaćanja (kreditne kartice, Maestro, bankovna kartica…) turističkog aranžmana ili druge Organizatorove usluge. Turistički aranžman moguće je platiti na rate. Na prodajnim mjestima organizatora Putnik će biti upoznat sa svim mogućnostima obročne otplate te će biti napravljen informativni izračun. Organizator ni u kom slučaju ne može isplatiti gotovinu u slučaju da je potrebno vratiti uplaćeni iznos, ali putnik može zahtijevati povrat novca ako na njega ima pravo. Kada za putnika turistički aranžman rezervira ovlaštena turistička agencija, sve odredbe iz ove točke vrijede i za ovlaštenu turističku agenciju. Na ugovor o putovanju primjenjuje se materijalno pravo Republike Hrvatske. Ako putnik ne navede točne podatke, odgovoran je za sve troškove, odnosno posljedice nastale iz krivih podataka. Također eventualnu promjenu imena putnika ili datuma putovanja, putnik plaća prema važećim cjenicima usluga i pravilima kompanija.

 

 

3. POKLON BONOVI ZA PUTOVANJA / POSEBNE AKCIJE / FIRST MINUTE AKCIJE / LAST MINUTE AKCIJE

Poklon bon koji je uplaćen u turističkoj agenciji ALGA TURIZAM d.o.o., vrijedi dvije godine od dana izdavanja poklon bona i vrijedi za osobu koja je nositelj poklon bona. U slučaju nemogućnosti iskorištavanja Poklon bona, Poklon bon može se prenijeti na druge osobe, ali ga se ne može zamijeniti za novac. Ako je putovanje, koje je uplaćeno putem poklon bona, otkazano od strane organizatora putovanja, poklon bon može se iskoristiti za neko drugo putovanje iz ponude turističke agencije ALGA TURIZAM. Ako je novoizabrano putovanje jeftinije od vrijednosti poklon bona, razlika vrijednosti se ne isplaćuje, već se razlika može iskoristiti za neko sljedeće putovanje. Ukoliko putniku/nositelju poklon bona, ne odgovara niti jedno drugo putovanje iz ponude turističke agencije ALGA TURIZAM, putnik/nositelj poklon bona, nema pravo na povrat sredstava koji je uplaćen za isti. Organizator zadržava pravo snižavanja cijene te primijeniti posebne marketinške akcije. Putnici koji su uplatili aranžman po punoj cijeni nemaju pravo na povrat razlike cijene aranžmana. Alga turizam kuponi mogu se isključivo iskoristiti za aranžmane u organizaciji turističke agencije Alga turizam. Popusti koji se ostvaruju kuponima ne mogu se zbrajati.

4. CIJENA I SADRŽAJ ARANŽMANA

Cijene putovanja su objavljene u programu putovanja i vrijede od dana objavljivanja programa. Cijena aranžmana (ako u programu Putovanja nije drugačije navedeno) u pravilu uključuje: usluge prijevoza, hotelske i ugostiteljske usluge i organizaciju putovanja. Ako je navedeno u programu Putovanja, cijena može sadržavati i putničke pristojbe zračnih luka te troškove stručnog i mjesnog vodiča. Cijena aranžmana ne uključuje: fakultativne (neobavezne) izlete i posjete, ulaznice za pojedine objekte i lokalitete, troškove javnog prijevoza, moguće troškove pribavljanja i izdavanja viza. Sve vrste posebnih usluga (jednokrevetna soba, posebna prehrana i sl.) putnik sam plaća i dužan ih je naglasiti prilikom prijave putovanja. Organizator zadržava pravo promjene objavljenih cijena u slučaju promjene cijena hotelskih, prijevozničkih i drugih usluga. Putnikova (kupčeva) suglasnost nije potrebna za povećanje do 8% cijene aranžmana (koje se obračunava za obje uplate). Kod povećanja većeg od 8% putnik (kupac) ima pravo raskinuti ugovor bez obveze da nadoknadi štetu, s tim da je to dužan pisanim putem priopćiti Agenciji u roku od 2 dana od primljene obavijesti. Ako putnik svoj odustanak ne dostavi Agenciji u pisanom obliku i u navedenom roku, smatra se da je suglasan s promjenom cijene. U slučaju avio karata, zrakoplovne pristojbe podložne su promjeni istih do dana izdavanja aviokarte. U slučaju porasta zrakoplovnih pristojba, putnik je dužan snositi trošak razlike u cijeni. Za školska putovanja organizator može odobriti poseban popust na ukupnu cijenu aranžmana, pod nazivom ‘’first minute‘’, za sve jednokratne uplate kojima se u potpunosti podmiruje ukupna cijena školskog putovanja do ponudom određenog datuma.

5. KATEGORIZACIJE SMJEŠTAJNIH OBJEKATA I OPIS USLUGA

Smještaj u programima označen je prema službenoj kategorizaciji u pojedinim zemljama, važećim u trenutku izdavanja programa. Na nju organizator nema utjecaja, zato je potrebno uzeti u obzir da kriteriji kategorizacije u nekim turističkim destinacijama znatno odstupaju od kriterija koji su korišteni u Hrvatskoj te u većini zemalja zapadne Europe. Organizator ne preuzima odgovornost za bilo kakvu pismenu ili usmenu informaciju, danu od strane ovlaštene agencije organizatora, koja nije u skladu s opisima usluga u njegovom programu. Kućni redovi, prehrana, usluge, plaže i ostala ponuda hotela pod nadzorom su lokalnih turističkih organizacija. Organizator također nema nikakav utjecaj na te elemente. U slučaju da se gost ne pridržava kućnog reda hotela, ili svojim ponašanjem (namjerno ili nenamjerno) prouzroči štetu, Organizator za nastale troškove ne preuzima nikakvu odgovornost. Gost ih sam rješava na licu mjesta, izravno s hotelom ili zgradom u kojoj je nastala šteta. Isto vrijedi i za sva prijevozna sredstva ili bilo što u okviru organiziranog programa odmora ili putovanja. Za aranžmane na osnovi polupansiona, all inclusive usluge i sl., potrebno je pažljivo pročitati opis usluga u programu ili ponudi, budući da se sveobuhvatne ponude u pojedinim hotelima razlikuju jedna od druge. Uobičajeno, osnovna usluga kod ALL INCLUSIVE ponuda je puni pansion (doručak, ručak i večera), a pića su uključena u obroke. U slučaju da putnik prilikom rezervacije ne izvrši uplate smještaja s posebnim karakteristikama (strana more, balkon, lokacija – orijentacija predviđeni kat i sl.), bit će smješten u jednoj od soba, koje su službeno registrirane za izdavanje gostima u hotelu.

6. SMJEŠTAJ U SOBE/APARTMANE

Ako putnik (kupac) nije izričito ugovorio sobu/apartman s nekim posebnim komforom, orijentacijom ili katom, prihvatit će bilo koju službeno registriranu sobu/apartman u dotičnom objektu. Raspored soba je odgovornost hotelijera te organizator putovanja nema nikakvog utjecaja na raspored. Želje putnika mogu biti posredovane, ali organizator nije u mogućnosti jamčiti da će biti ispunjene. Prilikom smještaja u jednokrevetnoj sobi, putnik mora uzeti u obzir da smještaj ne odgovara standardu dvokrevetne sobe, te da je soba znatno manja i ima lošiju poziciju. Prilikom smještaja u trokrevetnoj sobi, putnik mora uzeti u obzir da je u većini slučajeva dvokrevetna soba s pomoćnim ležajem, smještaj treće osobe ne odgovara standardu smještaja druge dvije osobe. Tipično, ovo je sklopivi krevet koji nije iste veličine i udobnosti kao i osnovni krevet te je pogodan za djecu. Organizator putovanja ima pravo promjeniti ugovoreni smještaj samo smještajem u objektu iste ili više kategorije, a na teret organizatora.

 

 

7. PRAVO ORGANIZATORA NA OTKAZ PUTOVANJA ILI NA PROMJENU PROGRAMA

Organizator može raskinuti ugovor o putovanju u paket-aranžmanu prije početka paket-aranžmana i putniku u cijelosti vratiti sav uplaćen novac, bez obveze naknade štete putniku, ako je broj osoba koje su prijavljene za paket-aranžman manji od najmanjeg broja navedenog u ugovoru i na programu putovanja i ako organizator obavijesti putnika o tome u roku od:

1. dvadeset dana prije početka paket-aranžmana za putovanja koja traju više od šest dana;

2. sedam dana prije početka paket-aranžmana za putovanja koja traju između dva i šest dana;

3. 48 sati prije početka paket-aranžmana za putovanja koja traju manje od dva dana.

Organizator može raskinuti ugovor o putovanju prije početka paket-aranžmana i putniku u cijelosti vratiti sav uplaćeni novac, bez obveze naknade štete putniku, ako Organizatora u izvršenju ugovora spriječe izvanredne okolnosti koje se nisu mogle izbjeći te ako putnika o raskidu ugovora obavijesti bez nepotrebnog odgađanja prije početka paket-aranžmana. U slučaju raskida ugovora iz gore navedenih razloga Organizator će putniku vratiti sva plaćanja najkasnije u roku od 14 dana od raskida ugovora. Najmanji broj prijavljenih putnika za izvršenje pojedinog putovanja posebno je naznačen na svakom programu putovanja. Organizator zadržava pravo potpune ili djelomične promjene rasporeda i termina pojedinih izleta i drugih sadržaja aranžmana, ako to zahtijevaju razlozi svrsishodnosti, vremenske prilike i druge okolnosti na destinaciji, o čemu odlučuje Organizator, odnosno ako neposredno prije početka izleta nastupe izvanredne okolnosti koje nije moguće predvidjeti ili izbjeći. Organizator može promijeniti dan ili sat polaska zbog promjene reda letenja ili nepredvidivih okolnosti. Ako nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili ukloniti organizator putovanja ima pravo izmijeniti program. Smještaj koji je ugovoren može se zamijeniti samo sa smještajem u objektu iste ili više kategorije. Organizator zadržava pravo promjene dana ili sata putovanja zbog promjene reda letenja ili zbog nastupanja nepredviđenih okolnosti, pravo promjene smjera putovanja ako se promijene uvjeti za putovanje (promijenjen red letenja, sigurnosna situacija u određenoj zemlji, elementarne nepogode ili druge situacije na koje Organizator ne može utjecati) i to bez naknade štete, a prema važećim propisima u domaćem i međunarodnom prometu. Organizator ne odgovara za kašnjenje zrakoplova, broda ili vlaka kao ni za promjene programa i nastale troškove uvjetovane takvim kašnjenjem. U slučaju kašnjenja veznog leta koji utječe na propuštanje osnovnog leta, odgovorna je isključivo avio kompanija. Za bilo kakvu nepravilnost u avio prometu, Organizator ne može asistirati već putnik sam mora podnijeti prigovor direktno avio kompaniji. Ako se dogodi overbooking na letu, putnik je dužan surađivati s predstavnicima avio kompanije te moraju pokušati zajedno naći odgovarajuće rješenje jer je za takve okolnosti odgovorna isključivo avio kompanija, a ne Organizator. Ako okolnosti na samom odredištu onemogućuju smještaj Putnika u rezerviranom objektu, Organizator će Putnika smjestiti u drugi objekt jednake ili više kategorije od rezerviranoga i na vlastiti trošak. Organizator ne preuzima odgovornost za promjene radi nepredviđenih okolnosti i više sile u toku putovanja. U tom slučaju može osigurati usluge s obzirom na danu situaciju. Organizator ne odgovara za eventualne pogreške u tisku programa u sklopu brošura/kataloga kao i za pogrešne unose podataka od strane operatera na web-stranicama.

8. ODUSTAJANJE PUTNIKA OD PUTOVANJA

Putnik ima pravo na otkaz putovanja prije početka putovanja, ali to mora učiniti isključivo pisanim putem.

U slučaju odustajanja putnika od putovanja organizator putovanja ima pravo na naknadu troškova nastalih do trenutka odustajanja bez obzira na razlog odustajanja (npr. trošak autobusne karte, avionske karte, brodske karte i dr. stvarno nastali troškovi) te odgovarajući postotak od razlike ugovorene cijene aranžmana i stvarno nastalih troškova. Datum pismenog otkaza predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova, koje će naplatiti organizator Putovanja, prema sljedećim uvjetima: Organizator će od ukupne cijene aranžmana zadržati sljedeće iznose: do 90 i više dana prije polaska 20%; od 89 - 60 dana 30%; od 59 - 30 dana 60%; od 29 - 15 dana 80%; od 14 - 0 dana 100%. U slučaju nedolaska na putovanje bez prethodnog otkaza, Organizator zadržava 100%, bez obzira na razlog odustanka. Ako je u posebnom ugovoru koji se potpisuje navedeno drugačije, primjenjuju se uvjeti i otkazi iz posebnog ugovora. Ako se prema navedenim odredbama, u slučaju jednostranog otkaza putnika, ne može odrediti visina naknade otkaznih troškova, organizator će odrediti primjerenu naknadu, a najmanje u iznosu 20% od ukupne cijene aranžmana. Kada su stvarno nastali troškovi veći od onih u navedenoj ljestvici, organizator putovanja zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova. Navedeni troškovi otkaza primjenjuju se i na promijene datuma polaska ili smještajnog objekta, kao i na sve druge bitne promijene.

U slučaju putnikova otkaza avio karte, putnik snosi trošak otkazivanja avio karte koji je uglavnom 100%. Kod individualnih putovanja, ako su izdani voucheri za smještaj i ostale usluge, troškovi otkaza ovise o uvjetima spomenutih dobavljača.

9. PUTOVANJE U ORGANIZACIJI DRUGIH ORGANIZATORA / TUROPERATORA

Za sve aranžmane gdje je turistička agencija ALGA TURIZAM glavni organizator vrijede ovi Opći uvjeti osim u slučaju gdje je turistička agencija ALGA TURIZAM posrednik odnosno nije glavni organizator putovanja. Za takve aranžmane u Ugovoru će biti naznačen odgovorni organizator te se za to putovanje primjenjuju opći uvjeti odgovornog organizatora. Turistička agencija ALGA TURIZAM ne odgovara za provedbu turističkih aranžmana drugih organizatora. Potpisivanjem ugovora PUTNIK u cijelosti prihvaća program i uvjete putovanja.

 

 

 

10. OSIGURANJE OD RIZIKA OTKAZA PUTOVANJA

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, djelatnici agencije dužni su putniku ponuditi “paket” putnog osiguranja koji se sastoji od: zdravstvenog osiguranja za vrijeme boravka u inozemstvu, osiguranja od posljedica nesretnog slučaja, osiguranja prtljage, te osiguranja od otkaza putovanja. Ako putnik prilikom prijave za putovanje pretpostavlja da bi zbog nepredviđenih okolnosti morao otkazati putovanje, a u cilju izbjegavanja troškova odustajanja prethodno navedenih, tada može uplatiti osiguranje od otkaza samo u paketu s zdravstvenim osiguranjem izravno kod jednoga od osiguravatelja ili u turističkoj agenxiji ALGA TURIZAM, pri čemu turistička agencija ALGA TURIZAM djeluje samo kao posrednik. Premija osiguranja izračunava se zavisno o vrijednosti putovanja, a prema cjeniku Osiguravajućeg društva. Nepredviđena okolnost je nastala ako postoji neki od sljedećih slučajeva: teška bolest ili smrtni slučaj: osiguranika – supružnika osiguranika, djeteta osiguranika, roditelja ili brata ili sestre osiguranika ili njegovog supružnika, usvojenika ili usvojitelja, elementarna nepogoda koja je proglašena od nadležnih vlasti, vojna služba. U slučaju otkazivanja aranžmana iznos uplaćene premije za osiguranje od otkaza se ne vraća. Također se pri otkazivanju aranžmana ne isplaćuje trošak nabavke viza, unatoč tome što putnik ima uplaćeno osiguranje od otkaza. U slučaju otkaza putovanja, putnik je dužan agenciji namiriti kompletnu cijenu putovanja sukladno uvjetima iz točke 8, a osiguravajuća kuća će putniku vratiti 90% od ukupne cijene aranžmana. Polica osiguranja od otkaza mora se ugovoriti prilikom sklapanja Ugovora u putovanju, naknadno nije moguće sklopiti policu osiguranja od rizika putnikovog otkaza putovanja. Polica zdravstvenog osiguranja može se ugovoriti do dana polaska na putovanje. Ako putnik nema plaćeno osiguranje od otkaza, a mora otkazati putovanje zbog navedenih nepredviđenih okolnosti, Organizator zadržava pravo isplate prema pravilima o putnikovu otkazu putovanja. Ostali uvjeti osiguranja nalaze se uz policu osiguranja. Cijene putovanja ne uključuju osiguranje od rizika otkaza putovanja.

11. OSIGURANJE OD POSLJEDICA NESRETNOG SLUČAJA, OSIGURANJE OD RIZIKA OŠTEĆENJA I GUBITKA PRTLJAGE I DRAGOVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE OSOBA ZA VRIJEME PUTA I BORAVKA U INOZEMSTVU

Cijene Putovanja ne uključuju osiguranje od rizika nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, osiguranje od oštećenja i gubitka prtljage kao i dragovoljno zdravstveno osiguranje. Potpisivanjem Ugovora o putovanju, čiji su sastavni dio i ovi Opći uvjeti kao i program putovanja, smatra se da su putnicima ponuđena i preporučena dodatna osiguranja navedena u prethodnom stavku. U slučaju da putnik zahtijeva navedena osiguranja, ona se mogu ugovoriti izravno kod jednoga od osiguravatelja ili u turističkoj agenciji ALGA TURIZAM, pri čemu turistička agencija ALGA TURIZAM djeluje samo kao posrednik. Preporučujemo pozorno proučiti uvjete osiguranja prije kupnje.

12. PUTNE ISPRAVE

Putnici su obvezni posjedovati valjane putne isprave. Nevaljane isprave, koje imaju za posljedicu odustajanje od putovanja, ne proizvode nikakve štetne posljedice za organizatora, a ukoliko bi zbog takvog propusta putnika organizator pretrpio dodatnu štetu, putnik je dužan istu nadoknaditi. Ako za vrijeme putovanja dođe do gubitka ili krađe putnih isprava, troškove izdavanja novih isprava snosi sam putnik. Organizator i pratitelj će pomoći putniku u slučaju gore navedene situacije, ali vodeći pri tom računa o normalnom odvijanju programa. Ako je za neko putovanje potrebna viza, Organizator može posredovati u pribavljanju iste uz posebnu doplatu. Organizator nije odgovoran za odluke carinskih, policijskih i drugih državnih tijela kojima se putniku ne dozvoljava ulazak ili izlazak iz pojedine zemlje te se u tom slučaju primjenjuju odredbe Općih uvjeta koje se odnose na otkaz i prekid putovanja od strane Ugovaratelja putovanja odnosno Putnika.

13. ZDRAVSTVENI PROPISI

Prema propisima Svjetske zdravstvene organizacije putnik je dužan cijepiti se i dostaviti odgovarajući dokument za putovanje u određene zemlje. Cijepljenje je također obavezno u slučajevima kada je takav propis usvojen nakon sklapanja ugovora o putovanju i ne smatra se opravdanim razlogom za otkaz ugovora, ako ne postoje kontraindikacije zdravlju putnika. U tom slučaju putnik je dužan podnijeti liječničku potvrdu. U slučaju da su u programu za putovanje navedena, odnosno zahtijevana određena cijepljenja, svaki putnik mora osigurati međunarodni certifikat - žuta knjižica s upisanim obavljenim cijepljenjima. Organizator ne snosi odgovornost za bilo kakve komplikacije ili putnikov prekid putovanja, zbog putnikovog nepoštivanja zdravstvenih propisa zemlje u koju ulazi, ili programa na koji se prijavio, kao i za troškove povezane s tim.

14. PRTLJAGA

Kod prijevoza autobusom putnik može ponijeti 2 komada osobne prtljage. Putnici su dužni voditi brigu o svojim stvarima unijetim u kabinu autobusa, te su ih prilikom svakog napuštanja istog dužni ponijeti sa sobom. U protivnom, putnici sami snose odgovornost za krađu, gubitak ili oštećenje stvari ostavljenih u kabini autobusa bez njihovog nadzora. Prijevoz prtljage zrakoplovom je besplatan do mase koju određuje zrakoplovni prijevoznik. Višak prtljage putnik plaća prema važećim cijenama zračnog prijevoznika. Djeca bez obzira na dob nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage u zračnom prijevozu. Organizator nije odgovoran za uništenu ili izgubljenu prtljagu u prijevoznom sredstvu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u hotelu.

15. OBVEZE PUTNIKA 

Putnik je dužan brinuti se da on osobno, njegovi dokumenti i stvari ispune uvjete predviđene graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima njegove zemlje kao i zemlje u koju se putuje, pridržavati se kućnog reda u ugostiteljskim i hotelskim objektima te surađivati s predstavnikom organizatora putovanja i davateljima usluga u dobroj namjeri. U slučaju nepoštivanja ovih obveza putnik odgovara sam za načinjenu štetu, a Organizator otklanja svaku odgovornost za štetu. U takvom slučaju iznos štete putnik podmiruje kod vlasnika objekta (prijevoznog sredstva, hotela, apartmana i sl. ) na recepciji ili kod odgovorne osobe. 

16. RJEŠAVANJE PRIGOVORA

Ako su usluge iz programa nepotpuno ili nekvalitetno izvršene, putnik može zahtijevati razmjernu odštetu tako da priloži pismeni prigovor. Postupak u svezi s prigovorom: - Odmah, na samome mjestu, putnik reklamira neodgovarajuću uslugu kod turističkog pratitelja odnosno predstavnika Organizatora, a ako ga nema, kod izvršitelja usluga. Ako putnik ne podnese prigovor na gore navedeni način, a konzumira uslugu, odriče se prava na odštetu. Putnik je dužan surađivati s turističkim pratiteljem ili s predstavnikom Organizatora i izvršiteljem usluga u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Ako putnik na samome mjestu ne prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, Organizator neće uvažiti naknadnu putnikovu reklamaciju niti na nju odgovoriti. Svaki putnik / nositelj ugovora prigovor podnosi zasebno u svoje vlastito ime. Organizator neće uzeti u razmatranje grupne prigovore. Organizator će riješiti samo one prigovore za koje putnik dostavi dokaz da je uputio pismeni prigovor davatelju usluge na licu mjesta i da se uzrok nije mogao otkloniti na licu mjesta. Ako uzrok prigovoru ne bi bio otklonjen, putnik s turističkim pratiteljem ili predstavnikom Organizatora ili izvršiteljem usluga o tome sastavlja pismenu potvrdu u dva primjerka koju obojica potpisuju. Putnik zadržava jedan primjerak ove potvrde. Najkasnije 8 dana po povratku putnik predaje pismeni prigovor u prodajnom mjestu gdje je uplatio aranžman, te prilaže pismenu potvrdu koju je potpisao predstavnik i možebitne račune za dodatne troškove. Organizator će primiti u postupak samo potpuno dokumentirane pritužbe koje primi u navedenom roku od 8 dana. Organizator će po primitku prigovora pismeno potvrditi primitak prigovora.  Sukladno čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača ( NN br. 41/14)  putnici prigovor o nezadovoljstvu pruženom uslugom mogu izjaviti neposredno u poslovnici, poslati pismeno putem pošte na adresu Alga turizam d.o.o., Teslina 14, 10 000 Zagreb ili putem elektroničke pošte na e-mail: info@algatravel.hr. Organizator je dužan donijeti pismeno rješenje na prigovor u roku od 14 dana po primitku prigovora u prodajnom mjestu. Organizator može odgoditi rok rješenja pritužbe zbog prikupljanja informacija i provjere navoda žalbe kod davaoca usluga najviše za još 14 dana. Organizator će rješavati samo one pritužbe kojima se uzrok nije mogao otkloniti u mjestu boravka. Dok postupak rješavanja prigovora traje, a ukupno najviše 30 dana nakon ulaganja prigovora, putnik se neopozivo odriče posredovanje bilo koje druge osobe, sudske ustanove, arbitraže UHPA-e ili druge institucije, kao i davanja informacija u medije. Isto tako u ovom vremenu putnik se odriče prava na tužbu. Najviši iznos naknade po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. U svim aranžmanima gdje turistička agencija ALGA TURIZAM nastupa kao posrednik prodaje za provedbu i pravilno izvršenje paket aranžmana je odgovorna agencija - organizator putovanja.  Nadležno tijelo čijem službenom nadzoru podliježe djelatnost turističke agencije u obavljanju i pružanju usluga u turizmu: Državni inspektorat, Šubićeva 29, 10 000 Zagreb

17. OBVEZA RAZMATRANJA MOGUĆNOSTI MIRENJA

Putnik i turistička agencija ALGA TURIZAM će sve sporove nastojati razriješiti sporazumno, a u suprotnom ugovaraju nadležnost suda u Zagrebu. Stranke ugovora kao mjerodavno pravo ugovaraju Hrvatsko pravo. Sporovi koji nisu riješeni sporazumom mogu se podnijeti na rješavanje nadležnom sudu, ili ustanovi za mirno rješavanje sporova: Centru za mirenje Hrvatske gospodarske komore, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, mirenje@hgk.hr, www.hgk.hr., ili drugoj ustanovi za mirno rješavanje sporova:  Sudu časti Hrvatske gospodarske komore, Centru za mirenje pri Hrvatskoj udruzi poslodavaca ili Centru za mirenje pri Hrvatskoj udruzi za mirenje. Podaci za kontakt ustanova za mirno rješavanje sporova mogu se pronaći na internetskoj stranici https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint_hr.

18. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Osobni podaci Putnika koje Organizar prikuplja prilikom prijave, rezervacije i realizacije ugovorene usluge koriste se u isključivo u svrhu organizacije usluge odnosno putovanja, uključujući i prosljeđivanje osobnih podataka partnerima i dobavljačima Organizatora u zemlji i inozemstvu, odnosno osiguravajućoj kući ako putnik ugovara paket putnog osiguranja preko Organizatora. Zaključenjem ugovora putnik daje privolu za korištenjem osobnih podataka Organizatoru u navedene svrhe. Putnik u svako vrijeme može pismenom izjavom povući privolu za korištenjem osobnih podataka.  Osobni podaci koristit će se i čuvati samo u gore navedene svrhe sukladno s zakonskim i regulatornim propisima (Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. – Opća uredba o zaštiti podataka, odnosno Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka NN 42/18) do kraja realizacije ugovorene usluge, a najkasnije do dvije godine od završetka realizacije ugovorene usluge.

19. ZAVRŠNE ODREDBE

Ovi opći uvjeti i upute za turističke aranžmane sastavni su dio Ugovora kojeg Putnik sklapa s Organizatorom, odnosno s ovlaštenom putničkom agencijom za čije se putovanje putnik odlučio. Ovo izdanje uvjeta isključuje sva ranija izdanja. Uplatom akontacije putnik u cijelosti prihvaća program i uvjete putovanja te je Ugovor valjan i bez potpisa putnika.

 

 

 Obrazac sa standardnim informacijama za ugovor o putovanju u paket aranžmanu

 

Ponuđena kombinacija usluga putovanja jest paket-aranžman u smislu Zakona o pružanju usluga u turizmu.Putnik stoga ima sva prava koja proizlaze iz odredbi Zakona o pružanju usluga u turizmu koje se odnose na paket-aranžman. Turistička agencija Alga turizam d.o.o., Teslina 14, Zagreb, OIB: 92217825568 u cijelosti je odgovorna za pravilno izvršenje paket-aranžmana kao cjeline. Turistička agencija Alga turizam d.o.o., Teslina 14, Zagreb, OIB: 92217825568, ima zakonom propisanu osiguranu jamčevinu za naknadu putnikovih plaćanja i, ako je prijevoz uključen u paket-aranžman, osiguravanje repatrijacije putnika u slučaju da postane nesolventna.

 

 

 

Najvažnija prava u skladu sa Zakonom o pružanju usluga u turizmu

 

 

 

Putnici će dobiti sve bitne informacije o paket-aranžmanu prije sklapanja ugovora o putovanju u paket-aranžmanu.

 

Uvijek postoji barem jedan trgovac koji je odgovoran za pravilno izvršenje svih usluga putovanja obuhvaćenih ugovorom.

 

Putnici najkasnije u završnoj obavijesti prije početka putovanja dobivaju telefonski broj za hitne slučajeve ili podatke o kontaktnoj točki putem koje mogu stupiti u kontakt s organizatorom ili turističkom agencijom.

 

Putnici mogu prenijeti paket-aranžman na drugu osobu uz obavijest o tome u razumnom roku i moguće plaćanje dodatnih troškova.

 

Cijena paket-aranžmana može se povećati samo ako se povećaju specifični troškovi (primjerice, cijena goriva) i ako je to izričito predviđeno u ugovoru, a u svakom slučaju najkasnije 20 dana prije početka paket-aranžmana. Ako povećanje cijene premašuje 8 % cijene paket-aranžmana, putnik može raskinuti ugovor. Ako organizator pridrži pravo na povećanje cijene, putnik ima pravo na sniženje cijene ako dođe do sniženja relevantnih troškova.

 

Putnici mogu raskinuti ugovor bez plaćanja bilo kakve naknade za raskid ugovora i dobiti puni povrat svih plaćanja ako se znatno izmijeni bilo koji od bitnih elemenata paket-aranžmana osim cijene. Ako prije početka paket-aranžmana trgovac odgovoran za paket-aranžman otkaže paket-aranžman, putnici imaju pravo na povrat i, prema potrebi, odštetu.

 

Putnici mogu raskinuti ugovor bez plaćanja bilo kakve naknade za raskid ugovora prije početka paket-aranžmana u slučaju izvanrednih okolnosti, primjerice ako na odredištu postoje ozbiljni sigurnosni problemi koji bi mogli utjecati na paket-aranžman.

 

Osim toga, putnici u svakom trenutku prije početka paket-aranžmana mogu raskinuti ugovor uz plaćanje primjerene naknade za raskid ugovora koja se može opravdati.

 

Ako nakon početka paket-aranžmana značajne elemente paket-aranžmana nije moguće pružiti kako je dogovoreno, morat će biti ponuđeni alternativni aranžmani bez dodatnih troškova. Ako usluge nisu pružene u skladu s ugovorom i to znatno utječe na izvršenje paket-aranžmana, a organizator ne ispravi nesukladnost, putnici mogu raskinuti ugovor o putovanju u paket-aranžmanu bez plaćanja naknade za raskid.

 

Putnici imaju pravo na sniženje cijene i/ili naknadu štete ako usluge putovanja ne budu izvršene ili ako budu izvršene na nepravilan način.

 

Ako organizator, ili u pojedinim državama članicama prodavatelj, postane nesolventan, osigurava se povrat plaćanja. Ako organizator ili, prema potrebi, prodavatelj postane nesolventan nakon početka paket-aranžmana i ako je prijevoz uključen u paket-aranžman, osigurana je repatrijacija putnika. Organizator/prodavatelj turistička agencija Alga turizam d.o.o., ugovorio je zaštitu u slučaju nesolventnosti kod ADRIATIC osiguranje d.d. ako su usluge uskraćene zbog nesolventnosti organizatora/prodavatelja putnici mogu stupiti u kontakt sa osigurateljem koristeći se sljedećim podacima: broj police OV0682927401

, kontakt centar na telefonu broj tel: 01/3036 666,   prema potrebi, s nadležnim tijelom vlasti.